KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft aan tolkgebruikers de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk gebarentaal of een schrijftolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen, of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.


De klachtencommissie dient ook als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de gebruikers van tolken gebarentaal en schrijftolken en kan deze klachten bespreken met de betrokken organisaties, met als doel te komen tot verbetering van te leveren tolkdiensten en goede samenwerking tussen tolkgebruiker en tolk in het algemeen.


Hoe werkt de klachtencommissie?

Na ontvangst van het klachtenformulier neemt de klachtencommissie contact op met de klager en de tolk tegen wie de klacht is ingediend en zal de klachtencommissie in eerste instantie proberen om te bemiddelen tussen beide partijen. 

Indien bemiddeling niet volstaat dan kan zo nodig een formele uitspraak worden gedaan over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Die uitspraak wordt, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekend gemaakt op de website van de klachtencommissie. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze zie 'Klachtenprocedure'.