KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure verloopt als volgt:

 • U vult het klachtenformulier volledig in.
 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het klachtenformulier bevestigt het secretariaat van de klachtencommissie de ontvangst van de klacht en stuurt het klaagschrift door naar de voorzitter.
 • De voorzitter brengt de betrokken tolk (beklaagde) op de hoogte van de klacht, door een kopie van de klacht aan de beklaagde toe te sturen.
 • De voorzitter kan de partijen een voorstel doen om via bemiddeling het probleem op te lossen. Als dit niet akkoord is, wordt de klacht via een formele procedure behandeld.


 • In dat geval verzoekt de voorzitter de beklaagde schriftelijk op de klacht te reageren. Een kopie van deze reactie wordt aan de klager toegestuurd.
 • De voorzitter vat de standpunten van beide partijen samen en geeft klager en beklaagde gelegenheid daarop binnen 2 weken te reageren.
 • De voorzitter legt een samenvatting aangevuld met de ontvangen reacties daarop voor aan de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie kan via de voorzitter nog aanvullende vragen hebben aan beide partijen of aan een deskundige.
 • Klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld op de gegeven antwoorden nader te reageren.
 • De voorzitter legt een samenvatting van ontvangen antwoorden en nadere reacties voor aan klachtencommissie.
 • In overleg met de klachtencommissie schrijft de voorzitter een concept-uitspraak.
 • De klachtencommissie stelt de uitspraak vast.
 • De voorzitter stuurt de uitspraak met een korte samenvatting naar klager en beklaagde.
 • Er wordt naar gestreefd de uitspraak binnen een maand te publiceren op de website van de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie vindt de privacy van betrokken personen heel belangrijk, daarom worden er bij de behandeling van uw klacht binnen de klachtencommissie en bij de uitspraak geen namen genoemd, maar wordt er gesproken over 'klager' en 'beklaagde'.
 • Er wordt naar gestreefd om de klacht binnen 3 maanden na ontvangst af te handelen.