KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Over wie kunt u een klacht indienen?

De klachtencommissie behandelt klachten over:

- geregistreerde tolken gebarentaal (NGT, NmG, vierhanden/TNTG)
- geregistreerde schrijftolken

Werkzaam met (plots-) dove, slechthorende en doofblinde mensen.


Wie kan er een klacht indienen?


Elke tolkgebruiker die niet tevreden is over het functioneren van de tolk gebarentaal of schrijftolk in een tolksituatie kan schriftelijk via het klachtenformulier een klacht indienen. 

Een klacht kan niet anoniem worden ingediend.