KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Veelgestelde vragen


Welke bevoegdheden heeft de klachtencommissie?

De klachtencommissie heeft geen bevoegdheden en kan dus geen sancties opleggen. Wel weegt de klachtencommissie de ingediende klacht en nodigt de partijen zo nodig uit voor een mondelinge behandeling van de klacht, waarna een uitspraak wordt gedaan of de klacht al dan niet gegrond is. De klachtencommissie kan bij een uitspraak over een klacht aanbevelingen doen aan klager en/of beklaagde.

Wat is het nut van het indienen van een klacht?

U bereikt ermee dat er op een objectieve manier naar uw klacht wordt gekeken en indien deze gegrond wordt verklaard, bekijkt de klachtencommissie of en zo ja welke aanbevelingen ze kan doen. Indien de klachtencommissie signaleert dat er veel gelijksoortige klachten binnenkomen, kan ze op basis daarvan ook aanbevelingen doen aan diverse betrokken instanties.

Is het mogelijk om een zitting of een mondelinge klachtbehandeling te vragen?

Een mondelinge behandeling waarbij zowel de klager als de beklaagde uitgenodigd worden en door de klachtencommissie worden gehoord, is mogelijk. Er kan om een mondelinge behandeling van de klacht gevraagd worden, maar uiteindelijk beslist de klachtencommissie zelf of zij het nodig vindt dat er een mondelinge behandeling komt. Een mondelinge behandeling kan niet afgedwongen worden.

Heeft de klachtencommissie voldoende kennis om klachten te behandelen?

De klachtencommissie bestaat uit zowel tolken als tolkgebruikers, vanuit zowel de tolken gebarentaal als vanuit de schrijftolken. Daardoor heeft de klachtencommissie voldoende kennis en ervaring met het vakgebied van de tolk gebarentaal en de schrijftolk in huis en zal de klachtencommissie in staat zijn om een klacht te beoordelen. Bovendien wordt er naar gestreefd dat de klachtencommissie altijd wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die tevens jurist is. Mocht de klachtencommissie het nodig achten dan kan er meer informatie opgevraagd worden of kan er een externe deskundige geraadpleegd worden.

Hoe snel komt er een uitspraak en kan het ook sneller indien nodig?

Voor het behandelen van een klacht tot en met een uitspraak staat een periode van maximaal drie maanden. Die periode is nodig omdat de klachtencommissieleden de stukken moeten bestuderen, en desgewenst hoor en wederhoor moeten kunnen toepassen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Er zijn geen spoedprocedures mogelijk.

Wat houdt het in dat de klachtencommissie onafhankelijk is?

Dat houdt in dat de leden van de klachtencommissie geen zitting hebben in de klachtencommissie namens een beroepsvereniging of een andere organisatie. Alle leden van de klachtencommissie zitten op persoonlijke titel in de klachtencommissie.

Welke stappen kunnen ondernomen worden als men het niet eens is met de uitspraak?

Dan zijn er twee mogelijkheden. Of u legt zich alsnog bij de uitspraak van de klachtencommissie neer of u kijkt of u op een andere manier uw recht kunt halen, bijvoorbeeld bij een ombudsman of een rechter.

Is het mogelijk om hulp te krijgen bij het indienen van een klacht?

Ja dat is zeker mogelijk. Als u zelf niet in staat bent om het klachtenformulier in te vullen, mag u iemand zoeken die u daarbij helpt. Die persoon kan ook optreden als klachtbegeleider bij de verdere behandeling van uw klacht. Eventueel kan de klacht door middel van een gebarenfilmpje worden ingediend als het via het klachtenformulier niet lukt, of kan de klacht in een gesprek worden toegelicht. Als het niet lukt om de klacht via het klachtenformulier in te dienen, neemt u dan even contact op met het secretariaat via het contactformulier.