Klachtenprocedure

De klachtenprocedure verloopt als volgt:

1.
U vult het klachtenformulier volledig in.

2.
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het klachtenformulier bevestigt het secretariaat van de klachtencommissie de ontvangst van de klacht en stuurt het klaagschrift door naar de voorzitter.

3.
De voorzitter brengt de betrokken tolk op de hoogte van de klacht, door de tolk een kopie van de klacht te sturen.

4.
De voorzitter doet de klager en de tolk een voorstel om via bemiddeling het probleem op te lossen. Als zij daarmee niet akkoord gaan, behandelt de klachtencommissie de klacht volgens de formele procedure.

5.
De voorzitter vraagt de tolk dan om schriftelijk op de klacht te reageren. De klager ontvangt een kopie van de reactie van de tolk.

6.
De voorzitter geeft de standpunten van beide partijen weer en geeft de klager en de tolk de kans om daarop binnen twee weken te reageren.

7.
De voorzitter anonimiseert de klacht en de daarop ontvangen reacties en legt deze voor aan de klachtencommissie.

8.
Als de klachtencommissie aanvullende vragen heeft, geeft de voorzitter de klager en de tolk de kans om deze vragen te beantwoorden.

9.
De klager en de tolk krijgen daarna de kans om op de gegeven antwoorden te reageren.

10.
De voorzitter legt de ontvangen antwoorden en nadere reacties voor aan de klachtencommissie.

11.
In overleg met de klachtencommissie schrijft de voorzitter een conceptuitspraak.

12.
De klachtencommissie stelt de uitspraak vast.

13.
De voorzitter stuurt de uitspraak naar de klager en naar de tolk.

14.
De uitspraak wordt binnen een maand gepubliceerd op deze website, bij Klachten en uitspraken.

15.
De klachtencommissie vindt de privacy van de betrokken personen heel belangrijk, daarom worden er bij de behandeling van de klacht binnen de klachtencommissie en bij de uitspraak geen namen genoemd, maar wordt er gesproken over ‘klager’ en ’tolk’.

16.
De klachtencommissie streeft ernaar om de klacht binnen 3 maanden na ontvangst af te handelen.

Ga naar de inhoud