Reglement

Artikel 1: Klachtrecht

1.1
Iedere tolkgebruiker, die een geregistreerde tolk gebarentaal of schrijftolk inzet, kan een klacht indienen bij de klachtencommissie.

1.2
Een klager kan een klacht indienen:
a. als naar zijn oordeel de tolk zich niet heeft gehouden aan zijn beroepscode;
b. als naar zijn oordeel de inhoudelijke kwaliteit van de tolkinspanning onvoldoende was;
c. als hij zich ernstig gestoord heeft aan het gedrag van de tolk tijdens het uitvoeren van de opdracht.

1.3
Indien daar aanleiding toe is, wijst de tolk de tolkgebruiker op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

1.4
Een klacht wordt uitsluitend schriftelijk ingediend door middel van een klachtenformulier. Desgevraagd zal de klachtencommissie hier hulp bij bieden.

1.5
Het klaagschrift bevat ten minste:
a. de naam en het (e-mail)adres van de klager;
b. de naam van degene tegen wie de klacht gericht is;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van de klacht;
e. de datum en de tijd waarop het voorval heeft plaats gevonden.

1.6
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

1.7
De verjaringstermijn voor het indienen van een klacht is 1 jaar.

1.8
Het klaagschrift wordt ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie.

Artikel 2: De behandeling van klaagschriften

2.1
Het secretariaat bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van het klaagschrift.

2.2
De voorzitter kan een voorstel doen aan de klager en de tolk om te trachten via bemiddeling de gesignaleerde problemen op te lossen.

2.3
Indien niet beide partijen met dit voorstel akkoord gaan of indien de bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht als volgt in behandeling genomen:
a. Aan de tolk op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een kopie van het klaagschrift toegezonden.
b. De voorzitter verzoekt de tolk schriftelijk op de klacht te reageren. Een kopie van deze reactie wordt aan de klager toegestuurd.
c. Op basis van het klaagschrift en de ontvangen reactie maakt de voorzitter een opsomming van de standpunten en legt dat voor aan beide partijen. Binnen twee weken kunnen partijen op deze opsomming reageren.
d. De voorzitter legt de opsomming, aangevuld met de ontvangen reacties hierop, voor aan de klachtencommissie.
e. Indien de klachtencommissie dit nodig acht, kan zij de voorzitter opdragen nadere informatie in te winnen of een deskundige te raadplegen. Partijen worden in de gelegenheid gesteld op de nadere informatie te reageren.
f. De voorzitter legt een opsomming van ontvangen antwoorden en nadere reacties voor aan de klachtencommissie alsmede een concept-uitspraak.
g. De klachtencommissie handelt de klacht af binnen drie maanden na ontvangst van het klaagschrift. Als deze termijn niet haalbaar is, worden de klager en de tolk op de hoogte gesteld van de redenen voor de vertraging.
h. De voorzitter stelt de klager en de tolk schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van het oordeel dat de klachtencommissie daaraan verbindt.
i. Binnen een maand na de uitspraak wordt deze gepubliceerd. Daarbij worden de namen van de klager en de tolk niet bekend gemaakt.
j. De klachtencommissie kan aan de NBTG, de NSV, de bemiddelingsbureaus, of enige andere instantie aanbevelingen doen om verbeteringen voor te stellen, waardoor klachten van dezelfde aard in de toekomst vermeden kunnen worden.

Skip to content