Uitspraak 04-12-2020

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 4 december 2020


LET OP: de schriftelijke versie van de uitspraak is altijd leidend!


Ingekomen stukken

De Klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 20 september 2020;
  • Reactie van de tolk op de klacht d.d. 11 oktober 2020.
  • Klager heeft op de reactie van de tolk niet gereageerd.

Klacht

Klager verwijt de tolk dat hij klager heeft verzocht om te tekenen voor anderhalf uur, terwijl de tolkopdracht een uur heeft geduurd.

De tolk heeft tegen de klacht verweer gevoerd. De tolk voert daartoe – zakelijk weergegeven – aan dat hij de opdracht heeft aangenomen onder de voorwaarde dat hij daarvoor anderhalf uur zou rekenen. Daarbij verwijst de tolk naar een app-conversatie en algemene voorwaarden.

Ontvankelijkheid van de klacht

De Klachtencommissie acht de klager ontvankelijk in de klacht.

Overwegingen

Vast staat dat de tolkopdracht een uur heeft geduurd.

Omdat klager niet heeft gereageerd op het verweer van de tolk, staat – als niet of onvoldoende weersproken – ook vast dat de tolk de opdracht alleen wilde uitvoeren als de volle aangevraagde tijd kon worden gedeclareerd.

In beginsel kan een zelfstandig ondernemer zelf bepalen onder welke voorwaarden hij welke opdracht aanneemt, zoals de tolk stelt. In dit geval miskent de tolk dat de tolkopdracht is verstrekt vanuit de tolkvoorziening. De wettelijke bepalingen en de uitvoeringsbesluiten en regelingen vormen het kader waarbinnen deze voorziening wordt verstrekt.

Op grond van de toepasselijke regeling komt uitsluitend daadwerkelijk getolkte tijd voor vergoeding in aanmerking, zoals de tolk ook aangeeft. Beleidsregel Protocol voorzieningen UWV 2020 bepaalt dat het verschil tussen de door de klant aangegeven tijdsduur en de getolkte tijd wordt aangemerkt als geannuleerde tijd. Dat betekent dat de tolkgebruiker niet verzocht mag worden te tekenen voor een langere tijd dan de daadwerkelijk getolkte tijd, om daarmee de volledig aangevraagde (maar niet daadwerkelijk getolkte) tijd bij het UWV te kunnen declareren. Dat de tolk (andere) algemene voorwaarden hanteert, maakt dat niet anders. De klacht is daarmee gegrond.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klacht gegrond.

Ga naar de inhoud