Uitspraak 06-12-2022

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 6 december 2022

 

Ingekomen stukken
De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 6 september 2022;
  • Reactie van de tolk op de klacht d.d. 15 september 2022;
  • Nadere reactie van de klager d.d. 19 september 2022;
  • Nadere reactie van de tolk d.d. 14 oktober 2022.

Feiten
De tolk heeft een overleg van een dagelijks bestuur getolkt, waarbij klager optrad als gespreksleider. Bij ontvangst van de tolktekst heeft klager opgemerkt dat de gesproken tekst van klager niet is opgenomen in de tolktekst.

Klacht
Klager verwijt de tolk, zakelijk weergegeven, het volgende:

  1. De tolk heeft de gesproken tekst van klager niet opgenomen in de tolktekst, waardoor klager geen goed verslag kan maken;
  2. De tolk heeft het laatste onderwerp niet getolkt;
  3. De tolktekst bevatte veel fouten, grammaticaal ook, waardoor klager veel tijd nodig had om een goed verslag te schrijven.

De tolk heeft tegen de klacht verweer gevoerd. De klachtencommissie zal hierna, waar nodig, op dat verweer ingaan.

Ontvankelijkheid van de klacht
De klachtencommissie acht klager ontvankelijk in de klacht.

Overwegingen

Klachtonderdeel 1
Klager verwijt de tolk dat de gesproken tekst van klager niet is opgenomen in de tolktekst, waardoor klager geen goed verslag kan maken.

Uitgangspunt is dat een schrijftolk de gesproken taal omzet naar tekst, met als doel het gesproken woord toegankelijk te maken voor de tolkgebruiker. Op deze wijze ondersteunt de schrijftolk de communicatie tussen mensen met en zonder een auditieve beperking. De door de tolk op de opdracht van toepassing verklaarde leveringsvoorwaarden sluiten daarbij aan. Artikel 1 lid 6 daarvan bepaalt dat de tolktekst in principe niet de gesproken tekst van de auditief beperkte bevat als slechts één auditief beperkte bij de opdracht aanwezig is.

Weliswaar geeft klager aan dat er twee tolkgebruikers aanwezig waren, maar door klager is niet betwist dat de tolk niet is aangevraagd voor meerdere tolkgebruikers, en dat er ook een NGT-tolk aanwezig was. Klager heeft tijdens de tolkopdracht ook niet opgemerkt dat haar inbreng niet getolkt werd. Daaruit maakt de klachtencommissie op dat klager niet naar de tolktekst keek.

Onder deze omstandigheden mag klager niet zonder meer verwachten dat haar inbreng ook in de tolktekst wordt weergegeven. Dat andere tolken dat wel doen, maakt niet dat de tolk daartoe gehouden is. Als klager wil dat de door haar gesproken tekst ook wordt weergegeven in de tolktekst, moet zij daar vooraf afspraken met de tolk over maken. In dat geval ligt het initiatief daarvoor bij klager, omdat zij iets anders verwacht dan waartoe de tolk gehouden is.

Voor zover klager aangeeft dat zij hierdoor geen goed verslag kon op opstellen, maakt de klachtencommissie daaruit op dat klager de schrijftolk niet als auditief hulpmiddel heeft ingezet, maar als notulist. Dat klager tijdens de tolkopdracht niet heeft opgemerkt dat haar inbreng niet werd weergegeven in de tolktekst bevestigt dit. De inzet van een schrijftolk is daarvoor niet bedoeld en klager heeft de schrijftolk oneigenlijk daarvoor ingezet.

De klachtencommissie acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.

Klachtonderdeel 2
Door de tolk is niet of onvoldoende betwist dat het laatste onderwerp niet getolkt is, zoals in de klacht aangegeven.

De klachtencommissie kan dan ook niet anders dan dit klachtonderdeel gegrond verklaren.

Klachtonderdeel 3
Alhoewel door tolk niet betwist is dat de tolktekst veel fouten bevatte en de klacht daardoor in beginsel gegrond is, zal de klachtencommissie ook dit klachtonderdeel ongegrond verklaren.

Daaraan legt de klachtencommissie ten grondslag dat klager daaraan het gevolg verbindt dat onnodig veel tijd nodig was om het verslag goed te schrijven. Omdat klager tijdens de opdracht niet heeft opgemerkt dat de tolktekst naar haar mening fouten bevatte, klager niet heeft opgemerkt dat de gesproken tekst van klager niet in de tolktekst werd weergegeven en klager de tolk grammaticale fouten verwijt, maakt de klachtencommissie daaruit op dat de tolktekst niet onjuist was, maar niet of onvoldoende bruikbaar als verslag of notulen. Zoals onder klachtonderdeel 1 overwogen, is de schrijftolk geen notulist en is de tolktekst niet bedoeld als verslag of notulen. De klachtencommissie acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.

Uitspraak
De klachtencommissie verklaart de klacht onder 2 gegrond en de overige klachten ongegrond.

 

6 december 2022, mr. E.S.R. Ester
Voorzitter Klachtencommissie

Ga naar de inhoud