Uitspraak 12-02-2018

Uitspraak d.d. 12 februari 2018 betreffende de klacht van 11 november 2017

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 11 november 2017;
  • E-mailbericht van de klager d.d. 13 november 2017 (mediation);
  • E-mailbericht van de tolk d.d. 13 december 2017 (verweer);
  • E-mailbericht van de klager d.d. 18 december 2017 (stand van zaken);
  • E-mailbericht van de klager d.d. 20 december 2017 (nadere reactie);
  • E-mailbericht van de tolk d.d. 3 januari 2018 (nadere reactie).

Feiten

Klager en tolk A zijn een tolkopdracht overeengekomen. Tolk A en tolk B zijn vervolgens, vanwege persoonlijke omstandigheden van tolk A, een teamtolkopdracht[1] overeengekomen. Tolk B heeft van tolk A begrepen dat klager met een teamtolkopdracht heeft ingestemd. Klager betwist dat sprake is geweest van een teamtolkopdracht en stelt dat tolk B ten onrechte de volledige tolkdag in rekening brengt.

Klacht

Tolk B heeft te veel tolkuren in rekening gebracht.

Verweer

Klager heeft ingestemd met de teamtolkopdracht. Het aantal gedeclareerde uren is dan ook juist.

Ontvankelijkheid van de klacht

De klachtencommissie dient – voordat tot een inhoudelijke behandeling van de klacht kan worden toegekomen – na te gaan of de klager ontvankelijk is in zijn klacht. In artikel 1.2 van het klachtreglement is opgenomen:

β€œEen klager kan een klacht indienen:

  • als naar zijn oordeel de tolk zich niet heeft gehouden aan zijn beroepscode;
  • als naar zijn oordeel de inhoudelijke kwaliteit van de tolkinspanning onvoldoende was;
  • als hij zich ernstig gestoord heeft aan het gedrag van de tolk tijdens het uitvoeren van de opdracht.”

Voornoemde klacht valt niet binnen de beoordelingsbevoegdheid van de klachtencommissie. Dit brengt met zich dat de klacht formeel gezien niet in behandeling kan worden genomen. De klager is dan ook niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Overwegingen ten overvloede

De klachtencommissie constateert dat er in deze sprake lijkt te zijn van miscommunicatie, met een incassogeschil tot gevolg. Op basis van de aan de klachtencommissie ter beschikking staande informatie kan niet worden vastgesteld aan wie voornoemde miscommunicatie te wijten is. Partijen kunnen de kwestie desgewenst voorleggen aan Tolkcontact en/of de civiele rechter.

 

[1] Een tolkopdracht waarbij twee tolken elkaar afwisselen, gelet op de duur en/of intensiteit van de tolkopdracht.

Ga naar de inhoud