Uitspraak 23-03-2007

Klacht en uitspraak 23-03-2007

KLACHTENCOMMISSIE – UITSPRAAK d.d 23 maart 2007 inzake Klacht 11

Op 31 januari 2007 diende klager een klacht in tegen beklaagde/tolk bij de voorzitter van de Klachtencommissie (de Cie.); de klacht was vergezeld van Kopie van de uitvoerige e-mailwisseling tussen klager en beklaagde ter zake van de betreffende tolkopdracht. De voorzitter heeft de klacht aan beklaagde doorgestuurd, met het verzoek om commentaar, dan wel – bij gebreke daarvan – om een ontvangstbevestiging. Van beklaagde is echter, ondanks herhaalde pogingen daartoe zijdens de Cie., geen enkele reactie ontvangen. Vervolgens heeft de voorzitter overeenkomstig het Reglement van de Cie. een Verslag van Bevindingen opgesteld, gebaseerd op de gegevens hem verstrekt door klager, en dit aan partijen toegezonden met het verzoek om commentaar. Het commentaar van klager, voor zover relevant, is in het Verslag verwerkt, terwijl van beklaagde binnen de daarvoor in het Reglement bepaalde termijn geen commentaar is ontvangen. Het Verslag van Bevindingen, dienovereenkomstig vastgesteld op 20 maart 2007 (zie bijlage) wordt geacht hier ingevoegd te zijn en maakt deel uit van de uitspraak.

De Cie. is met klager van mening dat de tolk zo mogelijk wel iets meer had mogen doen om zeker te stellen dat het bericht van verhindering klager zou bereiken, bijvoorbeeld door het na 09.00 uur nog eens te proberen. Nu zijdens beklaagde niet gesteld en ook anderszins niet gebleken is dat de migraine zo ernstig was dat beklaagde geen enkele andere mogelijkheid open stond het bericht van verhindering door te geven, neemt de Cie. aan dat dit ook niet het geval was. Deze klacht treft derhalve doel.

De klacht dat beklaagde een poging had moeten doen om voor vervanging te zorgen is eveneens gegrond. De vraag of een tolk in het algemeen gehouden is bij verhindering voor vervanging zorg te dragen, behoeft de Cie niet te beantwoorden, nu in het onderhavige geval beklaagde deze verplichting zelf op zich heeft genomen. Op de website van beklaagde staat namelijk te lezen, onder het hoofdje: “annuleren”: “De tolk zal altijd trachten vervanging te regelen.” Klager mocht er derhalve vanuit gaan dat beklaagde deze verplichting ook zou nakomen, hetgeen de tolk kennelijk heeft nagelaten.

Daarnaast komt het de Cie. voor -maar dit ten overvloede- dat er tussen het herstel van beklaagdes migraine en van diens computer enerzijds en het vertrek van beklaagde met vakantie anderzijds nog wel een moment geweest moet zijn waarop beklaagde eens had kunnen informeren hoe het eigenlijk met de afgezegde tolkopdracht was afgelopen; een behoorlijke taakvervulling had dit met zich meegebracht.

De vordering tot schadevergoeding tenslotte wijst de Cie. af, al om reden dat zij tot toewijzing niet bevoegd is.

 

23 Maart 2007, J.D. Rutgers,
Voorzitter Klachtencommissie

 


 

Klachtencommissie – Klacht 11 – VERSLAG VAN BEVINDINGEN d.d. 20 maart ’07

=============================================================

In December 2006 diende klager een aanvraag in voor een tolk, ten behoeve van een door

klager bij te wonen studiedag, te houden op 28 december 2006, van 10.00 – 17.00 uur;

deelname aan deze studiedag was voor klager vooral ook uit hoofde van zijn vroegere beroep

van aanzienlijk belang.

Beklaagde bevestigde de tolkopdracht op 19 december per e-mail.

Klager heeft alle gegevens die voor de tolk ook maar enigszins van belang konden zijn om het

tolken op deze studiedag optimaal te doen verlopen tijdig per e-mail aan beklaagde

toegezonden; per e-mail antwoordde de tolk dit zeer op prijs te stellen.

Op 28 december verscheen de tolk echter niet op de afgesproken tolklocatie, zonder dat klager

enig bericht van verhindering had ontvangen. Klager had dientengevolge grote moeite het

tijdens de studiedag besprokene te volgen en was enkele dagen daarna nog behoorlijk

oververmoeid.

Op klagers e-mail van 28/12 aan de tolk om hierover opheldering te krijgen kwam geen

antwoord, totdat – na nog een e-mail van klager, waarin hij aankondigde een klacht te gaan

indienen – de tolk op 18 januari per e-mail uitlegde: (i) dat de tolk op 28/12 door migraine

was geveld en niet eens auto kon rijden, laat staan, tolken, (ii) dat de tolk dit om 0835 uur

telefonisch aan een medewerkster van het gebouw, waarin de studiedag plaats zou vinden, had

doorgegeven; deze stond op dat moment echter nog in de supermarkt; de telefoon zou, aldus

die medewerkster, pas om 0900 uur worden teruggeschakeld naar het gebouw, zodat dan de

organisatie weer op de normale manier bereikbaar zou worden, en (iii) dat de tolk die

medewerkster verzocht had klager te vinden en het bericht van verhindering door te geven.

Vervolgens, aldus de tolk, was haar computer in het ongerede geraakt en was zij tot 15 januari

met vacantie geweest. In de e-mail betreurde de tolk het gebeurde zeer, maar -aldus de tolk daar

was nu echter niets meer aan te veranderen.

Volgens zijn antwoord stemde deze verklaring klager wel wat milder, maar klager blijft van

mening dat beklaagde wat meer had kunnen en moeten doen om zeker te stellen dat het

bericht van verhindering door zou komen; beklaagde beschikte tenslotte ook over klagers’

faxnummer, alsmede over het faxnummer, het emailadres en het mobiele telefoonnummer van

de organisatie. Verder vindt klager dat de tolk wel een poging had mogen doen om voor

vervanging te zorgen, die dan wellicht nog een groot deel van de tolkopdracht had kunnen

uitvoeren. Tenslotte claimt klager -niet nader gespecificeerde- schade, omdat hij t.g.v. zijn

oververmoeidheid een aantal activiteiten waar hij veel prijs op stelde aan zich voorbij heeft

moeten laten gaan.

Klager voegt hier tenslotte nog aan toe dat hij niet zo heel veel van de studiedag heeft gemist

omdat er onverwacht hoorapparatuur (FM-set) aanwezig bleek en verder dat er bij hem voor

eventueel nieuwe tolkopdrachten nog voldoende vertrouwen bestaat om beklaagde in te

huren.

Ga naar de inhoud