Uitspraak 23-10-2017

Uitspraak d.d. 23 oktober 2017 betreffende de klacht van 14 juli 2017

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 14 juli 2017;
  • E-mailbericht van de klager d.d. 21 augustus 2017 (naam tolk);
  • Reactie van de tolk op de klacht d.d. 23 augustus 2017;
  • E-mailberichten van de klager d.d. 24 september 2017.

Klacht

De tolk heeft de klager een factuur voor zijn werkzaamheden doen toekomen. De inhoud en omvang van deze factuur worden door de klager betwist. Verder stelt de klager dat de tolk onbehoorlijke opmerkingen maakt.

Ontvankelijkheid van de klacht

De klachtencommissie dient – voordat tot een inhoudelijke behandeling van de klacht kan worden toegekomen – na te gaan of de door de klager ingediende klacht ontvankelijk is.

In artikel 1.2 van het klachtreglement is opgenomen:

“Een klager kan een klacht indienen:

  • als naar zijn oordeel de tolk zich niet heeft gehouden aan zijn beroepscode;
  • als naar zijn oordeel de inhoudelijke kwaliteit van de tolkinspanning onvoldoende was;
  • als hij zich ernstig gestoord heeft aan het gedrag van de tolk tijdens het uitvoeren van de opdracht.”

De klachtencommissie constateert dat in deze sprake is van een incassogeschil en dat klager zich stoort aan het gedrag van de tolk – geruime tijd na de uitvoering van de opdracht – in de afhandeling van dit geschil. De klacht van de klager valt, gelet op de inhoud van voornoemd artikel, niet onder de bevoegdheid van de klachtencommissie. De klager is dan ook niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Ga naar de inhoud