Uitspraak 23-12-2005

Klacht en uitspraak 23-12-2005

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak dd 23 december 2005 inzake klachten X en Y, tegen beklaagde tolk Z.

De Klachtencommissie (de Cie) heeft kennis genomen van voornoemde klachten over het tolken bij een NOS nieuwsuitzending in 2005. Door diverse omstandigheden is de Cie pas in december in staat geweest om de betreffende videoband te bekijken.

De Cie besluit als volgt :

De Cie acht de klacht gegrond. Er is geen verschil van mening over de inhoud en de strekking van de ontvangen klachten – die hetzelfde feit betreffen – en die duidelijk waarneembaar waren op de door de Cie bekeken video van de betreffende nieuwsuitzending.

De Cie heeft geconstateerd dat de betreffende journaalteksten tevoren aan beklaagde waren uitgereikt, waardoor er voldoende tijd was om een juiste vertolking voor te bereiden.

De – volgens de Commissie misplaatste – persoonlijke opmerkingen van de tolk tijdens de uitzending, doen het uitstekende imago van de, voor de NOS werkende, tolken gebarentaal geen goed. Wij begrepen dat de NOS ook zelf geklaagd heeft bij het Gebarencentrum, alwaar de coaching en begeleiding van de tolken plaatsvindt. Het Gebarencentrum heeft inmiddels alle tolken op de hoogte gesteld van een en ander en heeft hen meegedeeld dat het tolken objectief dient te geschieden zonder enige persoonlijke interpretaties en/of toevoegingen. Om toekomstige goede samenwerking met de NOS te verzekeren, is de Commissie verheugd over de genomen acties door het Gebarencentrum.

Van Valkenburg.( pl vz.) Den Haag, januari 2006

Ga naar de inhoud