Veelgestelde vragen

Welke bevoegdheden heeft de klachtencommissie?

De klachtencommissie heeft geen bevoegdheden en kan dus geen sancties opleggen. Wel weegt de klachtencommissie de ingediende klacht en nodigt de partijen zo nodig uit voor een mondelinge behandeling van de klacht, waarna een uitspraak wordt gedaan of de klacht gegrond is of ongegrond is. De klachtencommissie kan bij een uitspraak over een klacht aanbevelingen doen aan de klager en/of de tolk.

Waarom zou u een klacht indienen?

De klachtencommissie bekijkt uw klacht objectief. Als de klachtencommissie uw klacht gegrond vindt, bekijkt ze of ze aanbevelingen kan doen, en zo ja, welke. Als de klachtencommissie signaleert dat er veel gelijksoortige klachten binnenkomen, kan ze op basis daarvan ook aanbevelingen doen aan diverse betrokken instanties. Zo draagt u met uw klacht bij aan de signalering van ervaren problemen, waardoor de kwaliteit van nog te leveren tolkdiensten kan verbeteren. En u draagt daarnaast bij aan een goede samenwerking tussen tolkgebruiker en tolk in het algemeen.

Is het mogelijk om een zitting of een mondelinge klachtbehandeling te vragen?

Een mondelinge behandeling waarbij zowel de klager als de tolk uitgenodigd worden en door de klachtencommissie worden gehoord, is mogelijk. Er kan om een mondelinge behandeling van de klacht gevraagd worden, maar uiteindelijk beslist de klachtencommissie zelf of zij het nodig vindt dat er een mondelinge behandeling komt. Een mondelinge behandeling kan niet afgedwongen worden.

Heeft de klachtencommissie voldoende kennis om klachten te behandelen?

De klachtencommissie bestaat uit zowel tolken als tolkgebruikers, vanuit zowel de tolken Gebarentaal als vanuit de schrijftolken. Daardoor heeft de klachtencommissie voldoende kennis en ervaring met het vakgebied van de tolk Gebarentaal en de schrijftolk in huis en zal de klachtencommissie in staat zijn om een klacht te beoordelen. Bovendien wordt er naar gestreefd dat de klachtencommissie altijd wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die tevens jurist is. Mocht de klachtencommissie het nodig achten, dan kan er meer informatie opgevraagd worden of kan er een externe deskundige geraadpleegd worden.

Hoe snel komt er een uitspraak en kan het ook sneller indien nodig?

Voor het behandelen van een klacht tot en met een uitspraak staat een periode van maximaal drie maanden. Die periode is nodig omdat de klachtencommissieleden de stukken moeten bestuderen, en desgewenst hoor en wederhoor moeten kunnen toepassen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Er zijn geen spoedprocedures mogelijk.

Wat houdt het in dat de klachtencommissie onafhankelijk is?

Dat houdt in dat de leden van de klachtencommissie geen zitting hebben in de klachtencommissie namens een beroepsvereniging of een andere organisatie. Alle leden van de klachtencommissie zitten op persoonlijke titel in de klachtencommissie.

Welke stappen kunnen ondernomen worden als men het niet eens is met de uitspraak?

Dan zijn er twee mogelijkheden. Of u legt zich alsnog bij de uitspraak van de klachtencommissie neer of u kijkt of u op een andere manier uw recht kunt halen, bijvoorbeeld bij een ombudsman of een rechter.

Nadat de uitspraak door de klachtencommissie gedaan is, wordt de klacht door de klachtencommissie als afgesloten beschouwd en worden (eventuele na de uitspraak binnengekomen) reacties over deze klacht – behoudens bijzondere omstandigheden – niet meer in behandeling genomen.

Is het mogelijk om hulp te krijgen bij het indienen van een klacht?

Ja dat is mogelijk, er zijn dan twee opties:

Als u zelf niet in staat bent om het klachtenformulier in te vullen, dan mag u iemand uit uw eigen omgeving zoeken die u daarbij helpt. Die persoon (uw vriend / kennis / buurman / familielid / werkgever / enz.) kan dan eventueel ook optreden als klachtbegeleider bij de verdere behandeling van uw klacht.

Als het ook met de hulp van iemand uit uw eigen omgeving niet lukt om het klachtenformulier in te dienen, neemt u dan even contact op met het secretariaat via het contactformulier, zodat de klachtencommissie kan bekijken wat in uw geval de beste oplossing is. Misschien werkt het voor u beter om de klacht door middel van een gebarenfilmpje in te dienen. Of misschien is het voor u makkelijker om de klacht in een persoonlijk gesprek met de voorzitter en/of secretaris van de klachtencommissie toe te lichten en daarna in te dienen.
Maar houdt u er hierbij wel rekening mee dat de klachtencommissie u geen advies kan geven over de inhoud van uw klacht.

Ga naar de inhoud