Uitspraak 27-02-2023

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 27 februari 2023

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

– Klacht van klager d.d. 12 november 2022;
– Verzoek tot nadere toelichting van de voorzitter d.d. 17 november 2022;
– Reactie van klager d.d. 17 november 2022;
– Reactie van tolk op de klacht d.d. 6 december 2022;
– Nadere reactie van klager d.d. 7 december 2022;
– Uitspraak van de klachtencommissie d.d. 20 december 2022;
– Reactie van tolk op de klacht d.d. 12 januari 2023;
– Reactie van klager d.d. 16 januari 2023;
– Reactie van tolk d.d. 24 januari 2023.

Feiten

De tolk heeft op diverse datums voor klager getolkt op het politiebureau, bij een gesprek met een
psycholoog en in de Rechtbank. De klachtencommissie begrijpt het verweer aldus dat de tolk zijn
werkzaamheden in opdracht van o.a. een advocaat, de reclassering, de politie en het NFI heeft
uitgevoerd.

Klacht

Klager verwijt de tolk dat hij veel vertaalfouten heeft gemaakt, waardoor er problemen zijn ontstaan.
Daarnaast maakt de tolk een slechte indruk op klager.

De tolk betwist dat er veel vertaalfouten zijn gemaakt. Daartoe stelt hij dat gesprekken zijn
weergegeven in gespreksverslagen die vervolgens aan klager en de advocaat zijn verstrekt. Klager is
daarmee te allen tijde in staat geweest om adequaat te reageren op eventuele onjuistheden in de
vertaling, die zeker niet op voorhand zouden kunnen worden uitgesloten aangezien het taalgebruik
van klager behoorlijk afwijkt van de gemiddelde NGT-gebruiker, aldus de tolk.

Ontvankelijkheid van de klacht

Bij uitspraak van 20 december 2022 is de klacht ontvankelijk verklaard en zijn partijen in de
gelegenheid gesteld inhoudelijk op de klacht en elkaars reacties te reageren.

Uitspraak

Ondanks dat de tolk in zijn verweer heeft aangegeven dat klager niet toelicht welke ‘vele’ fouten de
tolk zou hebben gemaakt, heeft klager dat niet geconcretiseerd of toegelicht.

Bij gebreke aan concrete onderbouwing of toelichting kan niet vastgesteld worden dat er sprake is
van fouten of dat de kwaliteit van de geleverde vertaling niet aan de daaraan te stellen vereisten
voldoet. Evenmin heeft klager onderbouwd of toegelicht waarom de tolk een slechte indruk op
klager heeft gemaakt, zodat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

 

27 februari 2023
mr. E.S.R. Ester
Voorzitter Klachtencommissie

Ga naar de inhoud