Uitspraak 27-07-2023

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 27 juli 2023

 

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van klager d.d. 18 mei 2023;
  • Reactie van tolk op de klacht d.d. 24 mei 2023;
  • Nadere reactie van klager d.d. 8 juni 2023;
  • Nadere reactie van tolk d.d. 16 juni 2023.

Feiten

De tolk heeft op een vrijdagmiddag een zitting bij de rechtbank getolkt. Na afloop liepen klager, de partner van klager en de tolk naar buiten, waarbij de beveiligingspoort afging. Daarbij is door een medewerker van de rechtbank een opmerking gemaakt, waardoor de tolk moest lachen. Klager heeft kort daarop aangegeven de tolk niet meer te willen zien. De daaropvolgende maandag was klager aanwezig bij een tolkopdracht voor het kind van klager. De tolk heeft die opdracht ter plekke geannuleerd.

Klacht

Klager verwijt de tolk, zakelijk weergegeven, dat:

  1. de tolk na afloop van een zitting in de rechtbank grapjes heeft gemaakt, terwijl klager zichtbaar was aangedaan;
  2. bij een kort daaropvolgende afspraak voor het kind van klager de tolk aanwezig was, terwijl klager had aangegeven de tolk niet meer te willen zien. De tolk had de opdracht kunnen annuleren;
  3. de tolk met anderen over deze opdrachten en klager heeft gesproken. Ook heeft klager gehoord dat de tolk van plan is tegen klager aangifte te doen.

De tolk heeft tegen de klacht verweer gevoerd. De klachtencommissie zal hierna, waar nodig, op dat verweer ingaan.

Ontvankelijkheid van de klacht

De klachtencommissie acht klager ontvankelijk in de klacht.

Overwegingen

Klachtonderdeel 1

De tolk geeft aan dat partijen na de zitting, al gebarend, door de ingang naar buiten liepen en de beveiligingspoort daarop afging. De baliemedewerker maakte daarop een grap, die de tolk vertaalde. Door de combinatie van de verkeerde deur en de opmerking van de medewerker moest de tolk lachen.

De klachtencommissie is het met klager eens dat de opdracht een serieuze aangelegenheid was. Daarbij past een bepaalde professionaliteit en afstand, maar ook een tolk is niets menselijks vreemd. Het enkele feit dat de tolk moest lachen omdat zij de verkeerde deur namen, in combinatie met de grap van een derde, maakt niet dat de tolk zich niet gepast heeft gedragen. Daarbij weegt mee dat de tolk vertaalde wat er gebeurde en wat er werd gezegd, en zich daarmee aan de opdracht heeft gehouden. Voor zover klager aangeeft dat de vertaling van de grap niet op zijn plaats is, miskent klager dat de tolk geacht wordt alles te vertalen.

De klachtencommissie acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.

Klachtonderdeel 2

Terecht merkt klager op dat de tolk zelf verantwoordelijk is voor het aannemen van opdrachten. Klager ziet daarbij over het hoofd dat deze opdracht voor de in klachtonderdeel 1 bedoelde situatie bij de rechtbank was aanvaard.

Omdat de opdracht de volgende werkdag al was, kon de tolk geen vervanging regelen. Daarmee stond de tolk voor een dilemma: tolken, met alle gevolgen van dien, of de opdracht annuleren, met het risico dat er geen tolk voor het kind van klager was. De tolk heeft daar vooraf met de organisatie waar het gesprek zou plaatsvinden contact over opgenomen. In overleg is besloten om te bezien of klager bij het gesprek aanwezig zou zijn. Daarbij is blijkbaar meegewogen dat klager niet de formele opdrachtgever was, de opdracht voor het kind van klager was en bij eerdere opdrachten meestal de partner van klager aanwezig was, zodat op voorhand niet duidelijk was of klager aanwezig zou zijn.

De klachtencommissie heeft er begrip voor dat klager bij dat gesprek aanwezig wilde zijn en zich buitengesloten voelde, maar klager miskent dat de tolk door de omstandigheden de opdracht niet bij voorbaat heeft willen annuleren, daarbij de belangen van de tolkgebruiker in het oog houdend. Omdat klager geen gebruik heeft gemaakt van de op dat moment minst bezwarende optie, tolken buiten aanwezigheid van klager, heeft de tolk – mede gezien de houding van klager – zich begrijpelijkerwijs uit de situatie onttrokken en daarmee de opdracht ter plekke geannuleerd. De klachtencommissie acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.

Ten overvloede geeft de klachtencommissie mee dat de klacht weliswaar ongegrond is, maar de genomen beslissing zwak en gevoelig voor escalatie. Het was beter geweest als navraag was gedaan of klager bij dit overleg aanwezig zou zijn en zo ja, wat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing was.

Klachtonderdeel 3

De tolk betwist met anderen te hebben gesproken over de situaties die ten grondslag liggen aan de klachten. Door klager zijn ook geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat de tolk met anderen over deze situaties heeft gesproken. De klachtencommissie acht dit onderdeel daarmee niet bewezen en daarmee ongegrond.

Wel erkent de tolk in het verleden de houding van klager te hebben besproken in een intervisiegroep. De tolk stelt dat dit geanonimiseerd en volgens vaste regels is gedaan. Klager heeft dat niet betwist en ook in dit kader geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat de tolk buiten deze intervisiegroep met anderen heeft gesproken over klager.

Het bespreken van tolkopdrachten of de houding van tolkgebruikers binnen een intervisiegroep is niet klachtwaardig, voor zover dat op een anonieme wijze plaatsvindt. Niet is gebleken dat dit laatste niet het geval is. De klachtencommissie acht dit onderdeel daarmee ook niet bewezen en daarmee ongegrond.

Ook het doen van aangifte, voor zover dat al is gedaan of het voornemen daartoe bestaat, is niet klachtwaardig. De klachtencommissie acht dit onderdeel dan ook ongegrond.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond.

27 juli 2023
mr. E.S.R. Ester
Voorzitter Klachtencommissie

 

Ga naar de inhoud